วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โครงการสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดย กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่