ข้อมูลทั่วไป

. ข้อมูลทั่วไป

             ๑.๑ ชื่อสถานศึกษา    โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี    ตั้งอยู่เลขที่  ๙๒  หมู่ ๕  ตำบลประสาทสิทธิ์  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๐๒๑๐  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   โทรศัพท์  ๐๓๒ – ๒๔๘๑๘๘
e-mail :  wanthaschool@gmail.com  website :  www.wantha.ac.th

๑.๒ ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อปี พ.ศ.  ๒๕๑๔

๑.๓ เปิดสอนตั้งแต่   ระดับชั้นการศึกษาปฐมวัยปีที่ ๑  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑.๔ เนื้อที่   ๒๐ ไร่   ๒ งาน   ๓๓ ตารางวา

๑.๕ เขตพื้นที่บริการ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต ๒

๑.๖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนวันทามารีอา  ราชบุรี  เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเป็นทางการเมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2514  ใบอนุญาตเลขที่ 2/2514 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองต่อนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์  พุทธศักราช 2497  โดยให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยในชนบทให้เท่าเทียมกันอย่างทั่วถึง

โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี  ตั้งอยู่เลขที่ 92 หมู่ที่ 5  ตำบลประสาทสิทธิ์  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  เป็นโรงเรียนเอกชนที่บริหารงานโดยคณะบาทหลวงของสำนักมิสซังคาทอลิก เขตราชบุรี  เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม  พ.ศ.2514  เป็นต้นมา  โดยบาทหลวงอันเดรอา วิตราโน สงฆ์คาทอลิกคณะซาเลเซียนมิชชันนารีจากประเทศอิตาลี ซึ่งท่านได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระสายประคำศักดิ์สิทธิ์   หลักห้า  ท่านได้อุทิศด้วยชีวิต ด้วยความรัก และเอาใจใส่ในความห่วงใยที่ท่านมีต่อเด็กๆ ทำให้คุณพ่อวิตราโน มีความปรารถนาจะสร้างโรงเรียนเล็กๆ สำหรับเด็กๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารของสำนักมิสซังคาทอลิก  เขตราชบุรี ท่านจึงตัดสินใจสร้างโรงเรียนขึ้นโดยท่านได้เดินทางกลับอิตาลีบ้านเกิดของ ท่าน และประเทศต่างๆ หลายแห่ง เพื่อบอกบุญและรับบริจาคเงินเพื่อนำมาเป็นทุนจัดสร้างอาคารเรียน และได้รับความร่วมมืออย่างดี  จากประชาชนชาวตำบลประสาทสิทธิ์ ในการก่อสร้างโรงเรียน ซึ่งมีเนื้อที่ 8 ไร่เศษ เดิมเป็นที่ดินของ หลวงสิทธิ์   เทพการ และมอบให้นายอ๊อด  ทรัพย์เย็น เป็นผู้ดูแล และที่ดินของ  คุณวิโรจน์ วังตาล  ที่มอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัด

ปี พ.ศ. 2513  เริ่มลงมือก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีต สามชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2514  ได้รับใบอนุญาต  เริ่มเปิดทำการสอนปีแรก  รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

มีนักเรียน 40  คน ครู 2 คน ซิสเตอร์ส้มลิ้ม เล้งพ่วง เป็นผู้จัดการและครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2518  ได้รับใบอนุญาต ให้เปิดทำการสอนระดับอนุบาลเป็นปีแรก

ปี พ.ศ. 2520  ได้สร้างอาคารใหม่ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว จำนวน 4 ห้องเรียน ห้องประกอบ 2 ห้อง  ขยายโรงพละ  สร้างต่อเติมอีก 2 ห้อง

ปี พ.ศ. 2527  ได้สร้างอาคารไม้ชั้นสองเพิ่มอีก 14 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2528  สร้างกำแพงคอนกรีต ทางแผนกอนุบาล และสร้างห้องสุขาเพิ่มขึ้น

ปี พ.ศ. 2532  สร้างอาคารเรียนอนุบาล เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น  15 ห้อง  และจัดให้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบถ้วน

ปี พ.ศ. 2533  ได้รับอนุญาตให้ปรับปรุงหลักสูตรอนุบาลจาก 2 ปี  เป็น 3 ปี  โดยเริ่มรับนักเรียนอนุบาล 1 อายุ 3 ขวบบริบูรณ์

ปี พ.ศ. 2536  สร้างสนามคอนกรีต  หน้าอาคาร 3 ชั้น   สร้างที่กำบังแดดฝน  เริ่มก่อสร้างอาคารตึก 3 ชั้น ต่อจากอาคารเดิมเพิ่มขึ้นอีก 6 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2538  สร้างหลังคากันแดดโครงเหล็กที่แผนกอนุบาล  ปรับปรุงอาคารเรียนที่ 2 เป็นศาลาเอนกประสงค์

ปี พ.ศ. 2539  สร้างหอประชุมใหม่ ชื่อศาลา 25 ปีวันทาฯ  สร้างห้องสมุดพร้อมกับปรับปรุงระบบการบริหารให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น  จัดงานฉลอง 25 ปีวันทาฯ  เนื่องในวันครบรอบ 25 ปีของโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2540  สร้างห้องคอมพิวเตอร์ และเปิดสอนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.6

ปี พ.ศ. 2541 ขยายห้องสมุดเพื่อใช้งานอเนกประสงค์ พร้อมติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต และระบบสืบค้นหนังสือด้วยคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2542  เปิดสอนคอมพิวเตอร์ระดับก่อนประถมศึกษา จัดสร้างโครงหลังคากันแดดหน้าศาลา 25 ปี ทำถนนคอนกรีต สร้างบ้านพักซิสเตอร์ ทำโครงหลังคาท่าน้ำ เรือนเพาะชำ โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2542-2546  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

ปี พ.ศ. 2543  ซิสเตอร์ประพิศ เอ็นดู เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ จัดสร้างห้องประกอบแต่ละหมวดวิชาหลังตึกสามชั้น ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนอนุบาล

ปี พ.ศ. 2544 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง จัดทำรั้วและทางเดินเท้าหน้าโรงเรียน  ทาสี ซ่อมหลังคาวัด  จัดซื้อเครื่องดนตรีวงดุริยางค์อนุบาล 1 ชุด ได้รับอนุมัติจากศูนย์ราชบุรีให้ซื้อรถตู้ มีนักเรียนอนุบาล 610 คน ประถม 1,400 คน  รวม 2,010 คน  ครู 79 คน

ปี พ.ศ. 2545 บาทหลวงประเสริฐ  นพคุณ  เป็นเจ้าอาวาสวัด  จัดซื้อเครื่องดนตรีดุริยางค์ 40 ชิ้น  จัดซื้อเครื่องคีย์บอร์ด   12  เครื่อง   ซ่อมแซมตึกอนุบาล   มีนักเรียน   2,013  คน  ครู 74 คน  ครูจ้างสอน 5 คน

ปี พ.ศ. 2546 บาทหลวงวิโรจน์  เสียงไพเราะ เป็นผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ  นักเรียน 1,919 คน  ครู 79 คน  ครูจ้างสอน 6 คน

ปี พ.ศ. 2547  ในปีการศึกษานี้ได้เตรียมการเพื่อการ สร้างอาคารใหม่และขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  ในภาคเรียนที่ 2  เปิดสอน ภาษาจีน  ชั้นอนุบาล 3 , ป.1  และ ป.2 มีจำนวนครู 82 คน  ครูจ้างสอน 4 คน  นักเรียนทั้งหมด 1,910 คน

ปี พ.ศ. 2548 บาทหลวงดำรง    บุญรติวงศ์  ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระสายประคำ จำนวนครู 74 คน  ครูจ้างสอน 4 คน  นักเรียน 1,807 คน

 • เปิดสอนเตรียมอนุบาล และก่อสร้างอาคารเตรียมอนุบาล   เพื่อใช้เป็นห้องเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
 • เปิดสอนดนตรีสากล คีย์บอร์ด เพิ่มให้กับนักเรียนอนุบาล 2, 3 และ ป.1, 2 โดยจัดซื้อเครื่องคีย์บอร์ดจำนวน 24 เครื่อง และเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ให้อนุบาล จำนวน 30 เครื่อง
 • จัดตั้งวงดนตรีสตริงสำหรับครูและนักเรียน
 • เปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงาน จัดฝ่ายต่างๆ 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายธุรการ และฝ่ายอาคารสถานที่  ส่วนระดับอนุบาลให้เหลือเฉพาะฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกิจการนักเรียน

ปี พ.ศ. 2549 บาทหลวงสิทธิพล  พานิชอุดม ย้ายมารับตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต และเป็นเจ้าอาวาส  วัดแม่พระสายประคำ

 • ซิสเตอร์ประพิศ เอ็นดู ย้ายไปประจำที่จังหวัดยะลา โดยมีซิสเตอร์นรา  นิยมไทย ย้ายมารับตำแหน่งผู้จัดการ / ครูใหญ่ จำนวนครู 76 คน  ครูจ้างสอน 2 คน  นักเรียน 1,791 คน

ปี พ. ศ. 2550 สร้างอาคารเรียนคอนกรีต  4  ชั้น  (อาคารมารีอา)  31  ห้อง  สร้างห้องน้ำใหม่ จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน  40  เครื่อง  ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ โต๊ะ  เก้าอี้สำหรับห้องพักครู  มีจำนวนครู  71  คน  ครูจ้างสอน  2  คน  นักเรียน  1,745  คน

ปี พ. ศ.2551  บาทหลวงไพบูลย์      รุจิรัตน์   ย้ายมารับตำแหน่งผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระสายประคำ

 • ซิสเตอร์ดารารัตน์ เพ่งพินิจ ย้ายมารับตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ เปลี่ยนระบบบริหารเป็น 5 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารบุคลากร กลุ่มงานบริหารวิชาการระดับปฐมวัย กลุ่มงานบริหารวิชาการระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   กลุ่มงานบริหารทั่วไป  กลุ่มงานงบประมาณ และกลุ่มงานจิตตาภิบาล
 • เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นปีแรก มีการปรับปรุงห้องสมุด และเทพื้นสนาม จัดซื้อเครื่องเล่นสนามชุดใหญ่สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย จัดสวนพันธุ์ไม้ไทย  มีจำนวนครู  69  คน และครูจ้างสอน  3  คน นักเรียน  1,805  คน

ปี พ.ศ. 2552 

 • โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนในระดับอนุบาล 1 เป็นปีแรก ทางรัฐบาลจัดสรรงบประมาณในโครงการเรียนฟรี 15 ปี มีการปรับปรุงห้องน้ำเก่าให้สวยงาม และน่าใช้ขึ้น และจัดซื้อเครื่องเล่นสนามชุดใหญ่สำหรับเด็กในระดับประถมศึกษา ทาสีกำแพงโรงเรียน ทาสีโต๊ะ เก้าอี้โรงอาหาร มีจำนวนครู 67 คน และครูจ้างสอน  8  คน  นักเรียน  1,802  คน

ปี พ.ศ. 2553  บาทหลวงวิริยะ      สู้เสงี่ยม    ย้ายมารับตำแหน่งผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาตและเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พระสายประคำ

 • ได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริมนมสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มีการปรับปรุงห้องน้ำระดับปฐมวัย จัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 30 เครื่องสำหรับชั้นประถมศึกษา   จัดทำห้องประชุมครู  เวทีศาลา 25 ปีให้สวยงาม มีจำนวนครู    74  คน และครูจ้างสอน  4  คน  นักเรียน  1,753  คน

ปี พ.ศ. 2554

 • ได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย จัดซื้อรถตู้ใหม่ ซื้อระบบบริหารงานโรงเรียน 8 ระบบ (ระบบ MASS) เปลี่ยนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยใหม่จำนวน 35 เครื่อง โครงการเรียนฟรี 15 ปี  ได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริมนมสำหรับนักเรียน มีจำนวนครู 68 คน ครูจ้างสอน  8  คน และนักเรียน 1,671  คน

ปี พ.ศ. 2555

 • ได้รับงบประมาณในโครงการเรียนฟรี 15 ปี  ได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริมนมสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6  เปลี่ยนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัยใหม่จำนวน 35 เครื่อง มีการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นการจัดการเรียนการสอน โดยชาวต่างชาติ   มีจำนวนครูทั้งหมด  80 คน  ได้แก่ ครูบรรจุ 68 คน และครูจ้างสอน 11 คน บุคลากรสนับสนุน 1 คน  นักเรียน 1,648  คน

ปี พ.ศ. 2556

 • ซิสเตอร์ดารารัตน์   เพ่งพินิจ  ย้ายไปประจำที่จังหวัดยะลา  โดยมีซิสเตอร์สุดาพร   สวนจิตต์ ย้ายมารับตำแหน่งผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ  มีจำนวนครู  75 คน ครูจ้างสอน  6 คน  นักเรียน  1,676  คน

ปี พ.ศ. 2557

 • มีการเปิดเรียนหลักสูตร Intensive English Program (IEP)  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย – มัธยมศึกษาโดยเปิดระดับชั้นอย่างละ 1 ห้องเรียน และมีการติดตั้งโทรทัศน์ให้กับห้องเรียนที่เปิดเรียนหลักสูตร IEP เพื่อประกอบการเรียนการสอนอย่างสมบูรณ์แบบ และมีการเปิดหลักสูตรโปรแกรม ICT. (True Click Life) ของระดับปฐมวัย และมีการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคารเรียนของระดับปฐมวัย อาคารวิตราโน และซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณสนาม ฟุตบอลใหม่ มีจำนวนครูทั้งหมด 80 คน ได้แก่ ครูบรรจุ 68 คน และครูจ้างสอน  10 คน บุคลากรสนับสนุน 2 คน นักเรียน 1,734  คน

ปี พ.ศ. 2558

 • ได้รับการอนุมัติให้ปรับปรุงศาลาบริเวณซุ้มกระดังงาใหม่ มีการเทพื้น และปูกระเบื้องใหม่ เพื่อให้เชื่อมต่อกับศาลา 25 ปี และมีการรื้อถอนบริเวณโรงจอดรถของบุคลากรครู โดยมีการก่อสร้างโรงจอดรถให้ใหม่แทนที่เดิม จะอยู่บริเวณตรงข้ามประตูทางเข้าของโรงเรียน มีจำนวนครูทั้งหมด 77  คน  ได้แก่  ครูบรรจุ  63  คน  และครูจ้างสอน  12  คน  บุคลากรสนับสนุน  2  คน นักเรียน  1,736  คน