ปรัชญาของโรงเรียน (Philosophy)

ปรัชญาของโรงเรียน (Philosophy)

    “คุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาสุข”  ความหมายอธิบายได้ดังนี้

คุณธรรม    หมายถึง   สภาพคุณงามความดีที่คงอยู่ถาวร   ได้แก่  ความรอบคอบ   ความกล้าหาญ  ความมัธยัสถ์  และความยุติธรรม

นำวิชา     หมายถึง
1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพอยู่ในระดับชั้นนำ  ตามความต้องการของผู้เรียนในท้องถิ่น และประเทศชาติ
2. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
3. จัดการศึกษาให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ กระบวนการต่างๆ  มีจริยธรรม คุณธรรม ความเป็นอยู่ หน้าที่การงาน อาชีพ และความสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งรายบุคคลและกลุ่มบุคคล

พัฒนาสุข  หมายถึง
1. สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาอบรมไปพัฒนาชีวิต  ในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่ และประกอบอาชีพอย่างมีความสุข
2. สามารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้มีความสุข