คติพจน์ของโรงเรียน

เรียนดี  มีวินัย  อนามัยสมบูรณ์