วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)  ปี 25552559

 • “เรียนรู้คู่คุณธรรม   เป็นผู้นำทางการศึกษาประสานสัมพันธ์ชุมชน   สร้างบุคคลให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนการคิด วิเคราะห์ พัฒนาสู่อาเซียน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ (MISSION) ของโรงเรียน

โรงเรียนกำหนดพันธกิจของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2555 – 2559  ดังนี้

ด้านผู้เรียน

1)  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังระเบียบวินัย
และรักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
2)  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิด รักการอ่าน และแสวงหาความรู้
3)  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมด้านภาษาพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

ด้านครู

1)  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ภาษา พร้อมกับบูรณาการคุณธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชีวิต
2)  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ด้านการบริหาร

1)  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน
2)  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 เป้าหมาย/เป้าประสงค์ (GOAL) ของโรงเรียน

โรงเรียนกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานของโรงเรียน ดังนี้

 • มุ่งตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานคุณภาพของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และโรงเรียน
 • มุ่งบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
 • มุ่งสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและธำรงรักษาอัตลักษณ์อันเป็นที่ยอมรับของสังคม

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

เอกลักษณ์ของโรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี

              “ เรียนดี  มีวินัย  ใส่ใจดูแล ”

อัตลักษณ์ของโรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี

“ รัก  รับใช้  ตามแบบอย่างของพระแม่มารีย์ ”

คำอธิบายอัตลักษณ์ของโรงเรียน

ผู้เรียนมีคุณธรรม “ รัก  รับใช้ ” ตามแบบอย่างของพระแม่มารีย์

 1. รัก (LOVE / CHARITY)    เป็นความ รักตามหลักคริสตธรรม  ที่เริ่มจากพระเจ้าทรงรักมนุษย์  และสิ่งสร้างของพระองค์  ความรักนี้เป็นแรงบันดาลใจให้มนุษย์ได้รักเช่นเดียวกับพระองค์

1.1 รักพระเจ้า (พระธรรม) เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อน ในการสร้าง ดูแลและไถ่กู้เราจากความบาปเพื่อสามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์ได้   เราตระหนักว่า อาศัยความช่วยเหลือของพระเจ้า  และคำสอนทางศาสนา  เราจึงจะสามารถยืนหยัดดำเนินชีวิตในคุณธรรมได้ “(แก่นของ) ความรักอยู่ที่ว่า พระเจ้าทรงรักเรา และทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรา”  (1 ยน.4:10)   

1.2 รักตนเอง   เราเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตน ยอมรับและพัฒนาตนเองให้สามารถใช้ศักยภาพที่มีอย่างถูกต้อง เพื่อดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม

1.3 รักเพื่อนมนุษย์   เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าและเป็นพี่น้องกัน  เคารพ ยอมรับและรู้จักแบ่งปันกัน เริ่มจากคนใกล้ชิด เพื่อสร้างสังคมที่เป็นสุข

1.4  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์    เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าให้เราสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในชาติ   เราภูมิใจที่มีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจชนทั้งชาติ  และตระหนักว่าการยึดมั่นในคุณธรรมตามหลักศาสนา ทำให้สังคมเป็นสุข

1.5  รักความเป็นไทย    ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าแบบไทย   รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   มีมารยาทงาม

อย่างไทยมีน้ำใจ อ่อนน้อมถ่อมตน และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

1.6  รักวินัย  เคารพ รู้คุณค่าของการมีวินัยในตนเอง จึงเต็มใจที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคมอย่างซื่อสัตย์

1.7  รักเรียน  รู้คุณค่าของการเรียนรู้และประสบการณ์ ต่างๆ ตั้งใจและเพียรพยายามในการเรียน ฝึกฝนทักษะจนประสบความสำเร็จตามศักยภาพของตน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ อย่างเหมาะสม  สามารถวิเคราะห์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข

1.8  รักงาน   รู้คุณค่าของงาน ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำหน้าที่การงานอย่างมีความสุข เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

1.9 รักความจริง   ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ยึดความถูกต้องเที่ยงตรง ทั้งในคำพูดและการกระทำด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์

1.10 รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและรู้ประมาณ อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 1. รับใช้ (SERVICE) พร้อมที่จะอุทิศ ตนเองเพื่อส่วนรวม แรงจูงใจของการรับใช้คือ ความรักตามแบบอย่างของแม่พระ  แม่พระตรัสว่า  “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า  ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก.1:38)

2.1  มีจิตอาสา   มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทน

2.2  ให้ความช่วยเหลือ แบ่งปันแก่ทุกคนที่มีความต้องการ ด้วยความรักฉันพี่น้อง เริ่มจากบุคคลใกล้ตัว ในครอบครัว ในโรงเรียนและในชุมชน

 1. ตามแบบอย่างของพระแม่มารีย์ ความรักและการรับใช้ของ โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมในการทำหน้าที่ในชีวิตประจำวันตามแบบอย่างของพระแม่มา รีย์ ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ซึ่งเจริญชีวิตอย่างเรียบง่าย แต่ยิ่งใหญ่ในการปฏิบัติกิจการแห่งความรัก และอุทิศตนเองเพื่อความดี ความเจริญของส่วนรวมจนตลอดชีวิต
  3.1  แบบอย่างด้านความสุภาพอ่อนโยน
  3.2  แบบอย่างด้านความเสียสละ อุทิศตนเพื่อความดีของผู้อื่น